نفت خام مصنوعی

نفت خام مصنوعی - قیمت قیر

نباید با روغن پیرولیز، روغن مصنوعی یا سوخت مصنوعی اشتباه گرفته شود. نفت خام مصنوعی خروجی از تاسیسات ارتقا دهنده قیر/ نفت فوق سنگین است که در ارتباط با تولید شن و ماسه نفت استفاده می شود. همچنین ممکن است به نفت شیل اشاره داشته باشد، خروجی حاصل از تجزیه در اثر حرارت شیل نفت. […]